Provozní řád

26.09.2012 16:42

 

Frahelž č.46

PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Provozovatel ubytovacího zařízení může ubytovat pouze osobu, kterou řádně přihlásí . A to , po předložení občanského průkazu , platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu totožnosti .Ubytovat se mohou pouze osoby starší 18 let. S výjimkou organizovaných sportovních a jiných zájmových skupin, toto však podléhá individuální schválení provozovatelem .

 2. Ubytovaný užívá pokoj po dobu , kterou má předem domluvenou a uhrazenou . Toto právo nemůže podstoupit třetí osobě.

 3. Po zapsání do ubytovací knihy převezme od předem určeného pokoje klíč,ložní prádlo a povleče si určené lůžko, v opačném případě se vystavuje nebezpečí , že mu bude účtována částka za čištění polštáře, deky a matrace.

 4. Na základě objednaného ubytování je ubytovací zařízení povinno ubytovat nejpozději do 17.00 hodin – do této doby se pokoj rezervuje .

 5. Je zakázáno přijímat na pokoji návštěvy .

 6. Provozovatel ubytovacího zařízení neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do ubytovacího zařízení , ani za škody na jeho osobních věcech .

 7. V den ukončení ubytování odhlásí ubytovaný pobyt nejpozději do 9.00 hodin, v téže době pokoj uvolní, neučiní-li tak , bude mu účtován pobyt za následující den.

 8. Osoba , která se ubytuje před 6.00 hod. ranní, uhradí cenu za předešlou noc.

 9. V pokoji ani ve společných prostorách ubytovacího zařízení nesmí ubytovaný bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektr.sítě nebo jiné instalace.

 10. Na pokojích může ubytovaný používat pouze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holící strojek, vysoušeč vlasů)

 11. Ubytovaný je povinen vždy při odchodu zhasnout světla, uzamknout dveře a klíč předat na předem určené místo ( není-li určeno jinak, tak do recepce )

 12. V prostorách ubytovacího zařízení je bezpodmínečně nutné udržovat pořádek.

 13. Ubytovaným není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí ani předměty , pro jejichž úchovu je vyhrazené místo.

 14. Psi ani jiná zvířata není dovoleno ubytovávat.

 15. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní spolubydlící. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní přijímače apod., způsobovat hluk apod.

 16. Motorová vozidla smí být zaparkována jen na určených místech .

 17. Na pokojích je zakázáno kouřit, vařit, ohřívat, konzumovat nebo skladovat potraviny,sušit oděvy z oken,dávat potraviny do oken,poškozovat jakýmkoliv způsobem vybavení pokojů. Pokud dojde k poškození zařízení, je nutné vše co nejdříve nahlásit v recepci. Pokud nebude poškození ohlášeno, zaplatí opravu nebo výměnu všichni ubytovaní v pokoji a v případě společných prostor všichni ubytovaní v ubytovacím zařízení. Při úmyslném nebo opakovaném zničení nebo poškození vybavení bude dotyčný ubytovaný nucen ubytovací zařízení okamžitě bez náhrady opustit.

 18. Vznikne-li požár je povinností všech ubytovaných co nejdříve vlastními silami požár zlikvidovat včetně použití hasícího přístroje a hydrantu umístěného v každém podlaží.Pokud je požár většího rozsahu ihned volat požárníky na tel. č. 150.

 19. V celém ubytovacím zařízení je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm,užívání návykových látek,držení zvířat a jeho chovu,rušení nočního klidu, provádět jakékoliv stavební, ani jiné změny v prostorách ubytovacího zařízení,vyvěšování a vykládání věcí z oken,skladování potravin podléhající rychlé zkáze a shromažďování sběrných surovin . Zatloukání hřebíků, skobiček, šroubů nebo vrutů do zdi.

 20. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací a provozní řád, požární a poplachové směrnice, evakuační plán,bezpečnostní a hygienické předpisy, zachovávat pravidla občanského soužití, respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, narušit pořádek, čistotu a klid, provádět běžný úklid pokoje podle všeobecných zásad, ve společných prostorách vždy po sobě řádně uklidit, umýt a uklidit použité nádobí apod.

 21. V případě, že ubytovaný poruší ustanovení tohoto řádu, má provozovatel ubytovacího zařízení právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby je i neplacení či opožděné placení za tyto služby.

 22. Provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovacího zařízení kdykoliv měnit či doplnit a stávající ubytované o tomto kroku vhodným způsobem informovat.

 23. Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 8.12.2009 a vztahuje se na všechny ubytované.


Pokyny a rady pro pobyt


Po příjezdu:

 • Elektřina – proveďte kontrolu elektroměru – je umístěn na vnější stěně oběktu

 • roh naproti restauraci „U Chovatelů“

 • Jističe jsou umístěny v obývacím pokoji za ob.stěnou, v hospůdce

 • v rohu za kamny, ve venkovním baráčku vlevo vedle dveří.

 • Voda - proveďte kontrolu vodoměru – je umístěn ve špajsu pod železným

 • deklíkem.

 • Zdarma je 100 kW/h nízká sazba , 100 kW/h vysoká sazba a 10 m3 vody

 • Při překročení limitu se účtuje: 2 kč / kW/h nízká sazba

 • 5 kč / kW/h vysoká sazba

 • 40 kč / m3 vody

Pokud nemáte vlastní povlečení – je připraveno na každém lůžku

 • v objednaném počtu.

Hygienické potřeby, ani ručníky nejsou součástí vybavení koupelen.

 • Po dohodě může pronajímatel dodat, jak ručníky, tak toal. papír.

Nábytek Nestěhujte a nepřemísťujte nábytek !

Pokud tak učiníte – před odjezdem vše uveďte do původního stavu.

Okna Pozor při manipulaci s křídly oken – jsou původní a obtížně se

otvírají a ještě hůře zavírají...

Kulečníky používání kulečníků a stolního tenisu máte zdarma,

ale zodpovídáte za jeho stav.Doporučuji po příjezdu stav

zkontrolovat a na případné nedostatky upozornit !

Tága a míčky je lépe míti vlastní – stále mizí...

Kamna Dřevo, případně brikety máte připraveny venku v dřevníku.

Topte s rozumem. Hořící dřevo se nesmí dotýkat skel – praskají !!!

Nikdy nezavírejte sopodní přívod vzduchu úplně – hrozí výbuch !

Kouření ZAKÁZANO - po dohodě je možno kouřit v hospůdce – a venku.

Záchody namátkou kontrolujte, zda neprotýká voda

Pokud spotřebujete něco z erárních zásob – nahraďte to stejným zbožím.

Nepoužívejte nic s obývací stěny v obývacím pokoji – jedná se o soukromé věci

majitele.

Veškeré ozdobné předměty – dekorace chalupy – jak volně vystavené,

tak uvnitř nábytku – nepoužívejte.

Stolní hry uvnitř komody v kuchyni je několik stolních her – vracejte je zpět.

Dbejte na dodržování bezpečnostních předpisů !!!

Při požáru volejte : 150 Hasiči

při poruše elektřiny volejte : 840 113 114 E.ON


 

Při problému s provozem chalupy volejte : 606 567 002


 

Při odjezdu:

Povlečení veškeré použité povlečení sundejte a zanechte na lůžku .

Úklid proveďte základní úklid pokojů, chodeb a koupelen

uveďte objekt do stavu v jakém jste ho přebírali.

Pokud nestíháte úklid – nevadí, ale z kauce Vám bude strženo 1000.-kč!

Nádobí pokuste se umístit veškeré nádobí na svá místa – samozřejmě po umytí.

Venkovní krb pláty na krbu – prosím – zbavte mastnoty a vyčistěte popelníky

popel zanechte v uhláku, případně v železném kbelíku.

Pokud jste používali televizor, případně klimatizaci odevzdejte všechny ovladače.

Vyndejte z lednice veškeré potraviny podléhající rychlé zkáze.

Přebytky potravin si raději odvezte.

Odpad veškeré odpadkové koše vyprázdněte do popelnice, nebo do igelitových

pytlů (dejte je k popelnici) Zbytky potravin dejte na hnojník na zahradě.

Při předání objektu budou provedeny odečty elektřiny a vody.

Pokud budou překročeny stavy – rozdíl se odečte z kauce.


 

Přeji příjemný pobyt Běloch Václav

Potoční 9

405 02 Děčín 31 – Křešice

tel: 606 947 617 , tel/Fax:412 547 092

e-mail:vendymateyka@seznam.cz

 

—————

Zpět


Kontakt

Dubaj

Frahelž č. 46
379 01 Třeboň
okr Jindřichův Hradec
Jižní Čehy


+420.606947617